اینترنت پیش پرداخت مصوبه 266

اینترنت 120 گیگ در ماه با سرعت 4 مگابیت

اینترنت 120 گیگ در ماه با سرعت 4 مگابیت

اینترنت 50 گیگ در ماه با سرعت 1 مگابیت

اینترنت پر سرعت 50 گیگ در ماه با سرعت 1 مگابیت

اینترنت 75 گیگ در ماه با سرعت 2 مگابیت

اینترنت 75 گیگ در ماه با سرعت 2 مگابیت

اینترنت180 گیگ در ماه با سرعت 8 مگابیت

اینترنت 180 گیگ در ماه با سرعت 8 مگابیت